Introductie

De Zhuangzi 莊子 behoort tot de oorspronkelijkste en invloedrijkste werken uit de wereldliteratuur, aldus Kristofer Schipper in zijn Nederlandse vertaling van de Zhuangzi.

Samen met de Daodejing behoort de Zhuangzi tot de oudste taoïstische teksten. Deze teksten zijn ontstaan in de pre-Qin tijd (voor 220 v Chr.).

De Daodejing is een kleine tekst (5.300 karakters) en opgebouwd uit verzen en aforismen. De Zhuangzi daarentegen is een relatief lange tekst (65.250 karakters 1) met allerlei verhalen, parabels, dialogen, gedichten, filosofische beschouwingen, observaties en dergelijke. De stijl heeft vele schakeringen, soms ernstig en plechtig, nu eens ingetogen, dan weer vrolijk, oneerbiedig en zelfs niet zonder provocatie en heiligschennis. (Schipper 2007 p12)

De Zhuangzi bevat verhalen over het gewone volk, over ambachtslieden, maar ook over handelaren en boeren. Ook hierin onderscheidt de Zhuangzi zich van de Daodejing, dat veel meer een vorstenspiegel is.

Op deze site werk ik veel met notities. Die kunnen gaan over een bepaalde paragraaf of over een bepaald thema. Zie verder het menu-item notities.

Deze notities zijn vaak nog in conceptvorm. De website is een werkplaats met aantekeningen over de Zhuangzi. Langzamerhand zal de site uitgroeien tot een bron van informatie over het boek de Zhuangzi.

In concept gereed zijn:

Landscape by Xiang Shengmo (1597-1658): Reading in the Autumn Forest © The Trustees of the British Museum

Landschap door
Xiang Shengmo
(1597-1658)
zie ook video

Noten

Het aantal Chinese woorden (karakters) is gebaseerd op de editie van ctext.org. Ik heb alle karakters geteld en daar de (later toegevoegde) leestekens vanaf getrokken. De leestekens zijn: , ; :「」『』o 、! ?. De titels zijn niet meegeteld (78 karakters). De oorspronkelijke grammaticale karakters zoals 也 (einde zin) zijn wel meegeteld.

Het totaal aantal karakters was 80.181 minus 14.933 leestekens is 65.248 karakters.

De Chinese editie die door Schipper is gehanteerd is iets korter omdat hij enkele later toegevoegde passages heeft weggelaten. De Nederlandse vertaling bevat 100.437 woorden (inclusief titels en paragraafaanduidingen).

Ter vergelijk (zelfde manier van tellen als bij Zhuangzi):
- daodejing 6.449 karakters minus 1.167 leestekens is 5.282 karakters.


colofon | cookies | afkortingen en iconen